Дети Запорожья лого

Положение Кабинета министров Украины о детских домах и интернатах

21 апреля 2006, 0:00 6180 Кабинет министров Украины

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ

СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Н А К А З

21.09.2004 N 747/460

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 жовтня 2004 р.

за N 1278/9877

Про затвердження Положення про дитячі

будинки і загальноосвітні школи-інтернати

для дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування

З метою реалізації державної політики в галузі освіти,

виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про дошкільну

освіту" ( 2628-14 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 )

Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Положення про дитячі будинки і загальноосвітні

школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування (додається).

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій забезпечити виконання вимог цього

Положення.

3. Визнати такими, що втратив чинність, наказ Міністерства

освіти України від 13.05.93 N 137 ( z0121-93 ) "Про затвердження

Положення про навчально-виховні заклади для дітей-сиріт і дітей,

які залишилися без піклування батьків", зареєстрований у

Міністерстві юстиції України 01.09.93 за N 121, а наказ

Міністерства освіти і науки України від 27.04.2004 N 339 "Про

затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні

школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування" скасувати.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.)

зробити відмітку про відміну наказу Міністерства освіти і науки

України від 13.05.93 N 137 ( z0121-93 ) "Про затвердження

Положення про навчально-виховні заклади для дітей-сиріт і дітей,

які залишилися без піклування батьків", зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 01.09.93 за N 121, та наказу МОН

України від 27.04.2004 N 339 "Про затвердження Положення про

дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і

дітей, позбавлених батьківського піклування".

5. Опублікувати наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства

освіти і науки України" та помістити на веб-сайтах МОН України та

Мінсім'ядітимолодь України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра освіти і науки України Огнев'юка В.О. та заступника

Міністра України у справах сім'ї, дітей та молоді Кияницю З.П.

Міністр освіти і науки України В.Г.Кремень

Міністр України у справах сім'ї,

дітей та молоді В.І.Довженко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України,

Міністерства України

у справах сім'ї, дітей

та молоді

21.09.2004 N 747/460

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 жовтня 2004 р.

за N 1278/9877

ПОЛОЖЕННЯ

про дитячі будинки і загальноосвітні

школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування

1. Загальна частина

1.1. Дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати всіх

типів і форм власності для дітей сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування (далі - інтернатні заклади), -

навчально-виховні або виховні заклади, що забезпечують

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, умови

для проживання, різнобічного розвитку, виховання, здобуття певного

рівня освіти, професійної орієнтації та підготовки, готують дітей

до самостійного життя.

1.2. Це Положення, що поширюється на всі інтернатні заклади

для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,

розроблено з метою врегулювання діяльності центральних і місцевих

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у

частині утримання, навчання і виховання дітей цієї категорії.

1.3. Інтернатні заклади створюються для дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, у яких вони перебувають від

трьох років до здобуття базової чи повної загальної середньої

освіти, а в разі необхідності - до повноліття, на повному

державному утриманні за рахунок коштів відповідних бюджетів та

інших, не заборонених законодавством, джерел фінансування.

1.4. Головними завданнями інтернатних закладів є:

- забезпечення утримання та виховання дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення всебічного розвитку, фізичного, соціального та

психічного здоров'я вихованців;

- створення умов, сприятливих для проживання дітей, їх

навчання та виховання;

- забезпечення соціального захисту,

медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації

вихованців;

- реалізація прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, на належні умови проживання,

різнобічного розвитку, виховання, здобуття певного рівня освіти,

професійної орієнтації та підготовки їх до самостійного життя та

праці.

1.5. Інтернатні заклади у своїй діяльності керуються

Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Конвенцією ООН "Про права

дитини" ( 995_021 ), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ),

"Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), "Про загальну середню освіту"

( 651-14 ), "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), "Про охорону

дитинства" ( 2402-14 ), актами Президента України та Кабінету

Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі освіти і

охорони дитинства, актами Міністерства освіти і науки України,

інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим

Положенням та власним статутом.

1.6. Інтернатний заклад діє на підставі статуту, який

розробляється на основі цього Положення, Положень про відповідні

типи інтернатних навчальних закладів, Примірного статуту

загальноосвітнього та дошкільного навчального закладу,

затверджується засновником (власником) за погодженням з

відповідним органом управління освітою і реєструється місцевим

органом виконавчої влади відповідно до законодавства.

1.7. Інтернатний заклад незалежно від типу і форми власності

є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, бланки

зі своїм найменуванням.

2. Типи інтернатних закладів і порядок їх утворення

2.1. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування, з метою забезпечення належного рівня задоволення їх

життєвих та освітніх потреб за умов повного утримання їх за

рахунок держави створюються інтернатні заклади таких типів:

- дитячий будинок - навчальний заклад інтернатного типу, що

забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,

дошкільного та шкільного віку, а також тих, які перебувають у

родинних стосунках;

- загальноосвітня школа-інтернат - загальноосвітній

навчальний заклад, що забезпечує виховання, навчання та соціальну

адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування;

- спеціалізована школа-інтернат - загальноосвітній навчальний

заклад з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, що

забезпечує виховання, навчання та соціальну адаптацію обдарованих

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- спеціальна загальноосвітня школа-інтернат -

загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує виховання,

навчання, соціальну адаптацію та корекцію дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку;

- загальноосвітня санаторна школа-інтернат - загальноосвітній

навчальний заклад з відповідним профілем, що забезпечує виховання,

навчання та лікування дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, які потребують тривалого лікування.

2.2. Тип інтернатного закладу обирається засновником з

урахуванням потреб та особливостей регіону, матеріального і

кадрового забезпечення.

2.3. Створення, реорганізація та ліквідація інтернатних

закладів, незалежно від типу та форми власності, проводяться у

порядку, установленому законодавством.

2.4. Для збереження родинних зв'язків вихованців інтернатних

навчальних закладів з братами і сестрами, задоволення їх освітніх,

соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової та

лікувально-відновлювальної роботи при загальноосвітніх

школах-інтернатах усіх типів можуть створюватися дошкільні

відділення, групи.

2.5. З метою ранньої соціалізації дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, діти дошкільного віку, що

проживають у дитячих будинках, можуть відвідувати місцеві

дошкільні навчальні заклади, а діти шкільного віку, що проживають

у дитячих будинках, обов'язково навчаються у місцевих

загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів.

Педагогічні працівники та керівники дошкільних та

загальноосвітніх навчальних закладів надають відповідну допомогу

педагогічному колективу інтернатного закладу в організації

навчальної і виховної роботи, відвідують заняття з самопідготовки,

виховні заходи, проводять індивідуальні заняття з вихованцями.

2.6. Дитячі будинки створюються рішенням відповідного органу

виконавчої влади та місцевого самоврядування за погодженням з

Міністерством освіти і науки України і комплектуються дітьми з

однієї місцевості. Також дитячі будинки можуть створюватися та

комплектуватися за рішенням місцевих органів виконавчої влади та

місцевого самоврядування і утримуватися за рахунок коштів

місцевого бюджету. В окремих випадках до цього типу навчальних

закладів можуть зараховуватися діти з неповних та функціонально не

спроможних сімей.

2.7. Інтернатні заклади можуть бути державної, комунальної та

приватної форм власності.

2.8. Інтернатні заклади приватної форми власності підлягають

ліцензуванню відповідно до вимог законодавства.

3. Комплектування інтернатних закладів

3.1. Комплектування інтернатних закладів дітьми здійснюється

Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями

освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій, районними та міськими відділами освіти

органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій на

підставі рішення органу виконавчої влади за місцем проживання

(перебування) дитини.

3.2. Комплектування інтернатних закладів здійснюється

протягом календарного року. Переведення вихованців з одного

інтернатного закладу до іншого проводиться з 1 вересня поточного

до 30 травня наступного року.

3.3. Наповнюваність дошкільних груп, виховних груп (класів)

інтернатних закладів державної і комунальної форм власності, поділ

класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно

з Нормативами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки

України від 20.02.2002 N 128 ( z0229-02 ), зареєстрованим

Міністерством юстиції України 06.03.2002 за N 229/6517.

У приватному навчальному інтернатному закладі наповнюваність

та поділ класів на групи здійснюється за рішенням педагогічної

ради з урахуванням умов роботи закладу і пропозицій опікунів

(піклувальників).

3.4. В інтернатні заклади приймаються:

- діти-сироти;

- діти, відібрані у батьків за рішенням суду;

- діти, батьки яких позбавлені батьківських прав чи (або)

засуджені, перебувають під арештом у період слідства, визнані

недієздатними, перебувають на тривалому лікуванні, а також

батьків, місце перебування яких невідомо, чи з інших причин не

беруть участі в утриманні та вихованні своїх дітей;

- підкинуті та безпритульні діти, які перебували в притулках

для неповнолітніх, центрах соціально-психологічної реабілітації

дітей.

3.5. Зарахування вихованців інтернатного закладу до

спеціалізованої школи (школи-інтернату), класу з поглибленим

вивченням окремих предметів, гімназії, ліцею, колегіуму

комунальної та державної форм власності проводиться на конкурсній

основі відповідно до затвердженої наказом Міністерства освіти і

науки України від 19.06.2003 N 389 ( z0547-03 ) і зареєстрованої

Міністерством юстиції України 04.07.2003 за N 547/7868 Інструкції

про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до

гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл

(шкіл-інтернатів) на підставі заяви керівника інтернатного

закладу, де перебувала дитина-сирота, опікуна (піклувальника).

3.6. Діти, які потребують корекції фізичного та (або)

розумового розвитку, та діти, які потребують тривалого лікування,

зараховуються до спеціальних і санаторних інтернатних закладів у

порядку, визначеному положеннями про ці типи навчальних закладів.

3.7. Зарахування дітей до інтернатного закладу здійснюється

відповідно до території обслуговування, що закріплюється за

інтернатним закладом.

Рішення про закріплення відповідної території приймається

засновником.

3.8. Діти, члени однієї сім'ї (брати і сестри), направляються

в один інтернатний заклад, за винятком, коли за медичними

показниками або з інших причин їх виховання має здійснюватись

окремо.

3.9. Зарахування дітей до інтернатного закладу проводиться

наказом директора цього закладу на підставі таких документів:

- направлення (путівки) відповідного органу управління

освітою, служб у справах неповнолітніх на підставі рішення органу

виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем проживання

(перебування) дитини;

- свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що

засвідчує вік дитини, за відсутності свідоцтва;

- відповідних медичних документів про стан здоров'я;

- документів про освіту (для дітей шкільного віку),

результату обстеження дитини, виданого відповідною

психолого-медико-педагогічною комісією (консультацією);

- акта первинного обстеження умов життя дитини;

- відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють (копії

свідоцтва про смерть батьків, хворобу, розшук батьків, вирок або

рішення суду та інші документи, що підтверджують відсутність

батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);

- довідки про наявність і місце проживання братів, сестер та

інших близьких родичів;

- опису належного дитині майна, відомостей про осіб, які

відповідають за його збереження;

- документів про наявність та закріплення житлової площі за

дитиною;

- документів про успадкування житлової площі та майна;

- довідки з пенсійного фонду про призначення пенсії дитині,

пенсійної книжки, копії ухвали суду про стягнення аліментів;

- ідентифікаційного коду дитини;

- повідомлення про взяття дитини на первинний облік органом

опіки і піклування;

- страхового свідоцтва про обов'язкове особисте державне

страхування відповідно до чинного законодавства;

- ощадної книжки дитини.

3.10. У разі випуску чи переходу до іншого навчального

закладу вихованцю видаються:

- довідка про перебування в інтернатному закладі;

- документи про освіту (для дітей шкільного віку);

- грошова та матеріальна допомога відповідно до діючих

нормативів;

- свідоцтво про народження; ті, хто досяг 16-річного віку, -

паспорт;

- відомості про батьків або близьких родичів;

- документи, які підтверджують права вихованців на майно,

житлову площу, яку попередньо займали вони або їх батьки, майновий

сертифікат, ощадну книжку, цінні папери, пенсійну книжку, страхове

свідоцтво, ідентифікаційний код та інші документи тощо.

Інтернатний заклад забезпечує випускників грошовою та

матеріальною допомогою відповідно до діючих нормативів.

4. Організаційно-правові основи діяльності

інтернатних закладів

4.1. Режим роботи закладу незалежно від підпорядкування, типу

і форм власності встановлюється його засновником (власником),

погоджується територіальною установою державної

санітарно-епідеміологічної служби та відповідним органом

управління освітою.

4.2. Харчування вихованців в інтернатних закладах, незалежно

від підпорядкування та форми власності, організовується за

нормами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Відповідальність за організацію харчування покладається на

засновника (власника) та керівника цього закладу.

4.3. Медичне обслуговування вихованців інтернатних закладів,

незалежно від підпорядкування, типу та форми власності,

забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами

місцевого самоврядування і здійснюється медичними працівниками,

які входять до штату цих закладів, та медичними працівниками

лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом.

Заклади охорони здоров'я спільно з медичними працівниками

інтернатного закладу двічі на рік безоплатно проводять медичні

огляди всіх вихованців, у разі потреби беруть їх на диспансерний

облік, здійснюють постійний медичний нагляд і своєчасне лікування.

4.4. Контроль за організацією медичних, санітарно-гігієнічних

і протиепідемічних заходів, якістю харчування вихованців

покладається на керівника закладу, відповідні органи управління

освітою, охорони здоров'я, територіальні державні

санітарно-епідеміологічні служби і здійснюється відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення

про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні" від

22.06.99 N 1109 ( 1109-99-п ) (із змінами, внесеними згідно з

постановами Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1217

( 1217-2002-п ) та від 04.09.2003 N 1402 ( 1402-2003-п ).

4.5. Матеріальне та фінансове забезпечення вихованців

інтернатних закладів здійснюється за нормами та нормативами,

установленими законодавством.

Вихованцям інтернатних закладів, які навчалися у навчальних

закладах всіх типів на повному державному утриманні, при їх

працевлаштуванні видаються предмети гардероба, текстильна білизна

та товари господарського призначення відповідно до норм,

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від

17.11.2003 N 763 ( z0027-04 ), зареєстрованим Міністерством

юстиції України 12.01.2004 за N 27/8626.

4.6. Вихованцям інтернатних закладів у порядку, установленому

Міністерством освіти і науки України, видається єдиний квиток

(відповідно до Інструкції про виготовлення і правила користування

єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без

піклування батьків, затвердженої наказом Міністерства освіти

України від 19.06.96 N 216 ( z0389-96 ), зареєстрованим

Міністерством юстиції України 26.07.96 за N 389/1414), що дає

право на безоплатний проїзд у громадському міському (приміському)

транспорті (крім таксі), безкоштовне відвідування кінотеатрів,

виставок, музеїв, спортивних споруд тощо.

4.7. На підставі письмової заяви осіб, які систематично

беруть участь у вихованні дітей-сиріт і дітей, які залишилися без

піклування батьків, вихованці інтернатних закладів можуть

виїжджати в супроводі дорослих до опікунів (піклувальників), інших

сімей на святкові (вихідні) дні або під час канікул за погодженням

з директором закладу, якщо це не шкодить фізичному і психічному

здоров'ю дітей.

При цьому дітям надаються кошти для харчування на час

перебування у дорозі (туди й назад) і в родичів та оплачується

вартість проїзду залізничним, водним, міжміським автомобільним

транспортом. Кошти на відповідні витрати передбачаються у

кошторисі інтернатного закладу.

4.8. Учні професійно-технічних та студенти вищих навчальних

закладів - колишні вихованці відповідного інтернатного закладу під

час своїх канікул мають право перебувати в зазначеному закладі з

безоплатним проживанням і харчуванням на підставі рішення, що

приймається засновником під час затвердження кошторисів доходів і

видатків чи змін до них.

5. Організація навчально-виховного процесу

5.1. Навчально-виховний процес у загальноосвітніх

школах-інтернатах усіх типів організовується відповідно до

робочого навчального плану, що розробляється інтернатним закладом

на підставі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством

освіти і науки України, з урахуванням типу навчального закладу та

індивідуальних особливостей учнів.

5.2. Організація навчально-виховного процесу для дітей

шкільного віку (тривалість і структура навчального року, терміни і

тривалість канікул, тривалість уроків, оцінювання навчальних

досягнень вихованців, державна підсумкова атестація, переведення і

випуск вихованців, нагородження вихованців золотою і срібною

медалями, похвальним листом і похвальною грамотою, видача

документів про відповідний рівень освіти тощо) здійснюється

відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад

( 964-2000-п ), затвердженого Кабінетом Міністрів України,

нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

5.3. Навчально-виховний процес для дітей дошкільного віку

здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний

заклад ( 305-2003-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом

дошкільної освіти та реалізується згідно з навчально-виховними

програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

5.4. Навчально-виховний процес у спеціальних і санаторних

інтернатних закладах організовується згідно з положеннями про

навчальні заклади цих типів.

5.5. Режим дня, розклад занять (уроків) складаються з

урахуванням типу інтернатного закладу, тривалості перебування

дітей в закладі з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних

вимог до відповідного типу навчального закладу і затверджуються

рішенням педагогічної ради закладу та погоджуються з відповідним

органом управління освітою і територіальною установою державної

санітарно-епідеміологічної служби. Режим роботи і розклад уроків

мають забезпечувати науково обгрунтоване співвідношення навчання,

праці і відпочинку вихованців.

5.6. Тривалість уроків в інтернатних закладах установлюється

відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад

( 964-200-п ).

5.7. Інтернатний заклад, учні та вихованці якого навчаються в

інших дошкільних або загальноосвітніх навчальних закладах, питання

навчально-виховної роботи вирішує спільно з педагогічним

колективом цих закладів на умовах укладеної угоди.

5.8. Трудове навчання і профорієнтація здійснюються у

навчально-виробничих майстернях (для технічних і обслуговуючих

видів праці), підсобних господарствах, на навчально-дослідних

ділянках, земельних наділах, на виробництвах, в установах і

організаціях з обов'язковим дотриманням правил безпеки, вимог

навчальних програм, урахуванням профілю та типу інтернатного

закладу, особливостей регіону і вимог санітарного законодавства.

Вихованці залучаються на принципах добровільності до

самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці з

урахуванням віку, статі, фізичних особливостей, вимог санітарного

законодавства, норм і правил особистої гігієни та охорони

здоров'я.

При цьому вихованцям забезпечуються належні

санітарно-гігієнічні й безпечні умови праці на робочих місцях

згідно із законодавством.

6. Права, обов'язки та соціальні гарантії учасників

навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в інтернатному

закладі є: вихованці, керівники, педагогічні, медичні працівники,

практичні психологи, юристи, бібліотекарі, інші спеціалісти

закладу та особи, офіційно визначені опікунами (піклувальниками).

6.2. Забезпечення захисту особистих прав та інтересів

вихованців інтернатних закладів, надання практичної допомоги у

розв'язанні питань юридичного змісту здійснюються юристом, посада

якого передбачається штатним розписом закладу відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.95 N 433

( 433-95-п ).

6.3. Психологічний супровід навчально-виховного процесу в

інтернатних закладах здійснюється практичним психологом згідно з

чинним законодавством.

6.4. Вихованці мають право на:

- рівний доступ до якісної дошкільної, базової, повної

загальної середньої та позашкільної освіти;

- медичну та соціальну допомогу згідно з чинним

законодавством;

- утримання за рахунок відповідних бюджетів у державних і

комунальних навчальних закладах, за рахунок власника та (або)

власних коштів - у приватних;

- повноцінне якісне харчування;

- збереження родинних стосунків;

- безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання,

навчання, праці;

- отримання кваліфікованої допомоги в навчанні, корекції

психофізичного розвитку;

- оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні,

святкові та канікулярні дні;

- вибір форм навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних

занять;

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів через участь

у різних видах навчальної, наукової, науково-практичної

діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- користування навчально-виробничою, науковою,

матеріально-технічною, культурно-спортивною,

корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою

інтернатного закладу;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист своїх особистих, житлових і майнових прав;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного,

фізичного та інших видів насильства з боку працівників, опікунів,

піклувальників вихованців, які порушують їх права, честь і

гідність;

- участь в органах громадського самоврядування інтернатного

закладу.

6.5. Вихованці зобов'язані:

- дотримуватися вимог статуту, внутрішнього розпорядку

інтернатного закладу;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в

обсязі Державних стандартів дошкільної, базової і повної загальної

середньої, спеціальної освіти, підвищувати загальний культурний

рівень;

- бережливо ставитися до особистого майна та майна

інтернатного закладу;

- поважати честь і гідність інших вихованців і працівників

закладу.

6.6. Вихованці можуть бути передані на всиновлення

(удочеріння) громадянам України, іноземним громадянам, на

виховання у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу в

порядку, установленому законодавством України. Передача вихованців

на усиновлення (удочеріння) здійснюється виключно в інтересах

дитини.

6.7. Адміністрація інтернатного закладу під час канікул

організовує відпочинок та оздоровлення вихованців у дитячих

санаторіях, оздоровчих і спортивних таборах, таборах відпочинку

тощо. Дітям, які потребують санаторно-курортного лікування,

першочергово виділяються путівки до відповідних закладів протягом

року.

6.8. Випускникам, за умови наявності в них відповідного рівня

підготовки, держава гарантує пільгові умови для вступу до

державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних

закладів усіх рівнів акредитації.

6.9. Права, обов'язки і соціальні гарантії педагогічних

працівників, інших працівників інтернатних закладів, трудові

відносини, атестація, педагогічне навантаження та інші види

діяльності визначаються законодавством про освіту, працю, охорону

здоров'я, цим Положенням, статутом навчального закладу, Правилами

внутрішнього розпорядку навчального закладу, трудовим договором.

6.10. Працівники інтернатного закладу несуть відповідальність

за збереження життя вихованців, їх фізичне і психічне здоров'я

відповідно до законодавства.

6.11. До педагогічних працівників, які систематично порушують

статут, правила внутрішнього розпорядку інтернатного закладу, не

виконують своїх посадових обов'язків відповідно до умов трудового

договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають

займаній посаді, застосовуються заходи стягнення (догана,

звільнення) відповідно до Кодексу законів про працю України

( 322-08 ).

7. Управління інтернатним закладом

7.1. Вищим органом громадського самоврядування інтернатного

закладу є загальні збори (конференція) колективу цього закладу, що

скликаються не рідше одного разу на рік. Порядок скликання,

повноваження, склад, чисельність загальних зборів (конференції)

колективу здійснюються відповідно до положень про дошкільний та

загальноосвітній навчальні заклади, до статуту навчального

закладу.

7.2. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада

інтернатного закладу, повноваження якої визначаються Примірним

положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу і

регулюється статутом інтернатного закладу.

7.3. Колегіальним органом управління інтернатним закладом є

педагогічна рада, яку очолює директор. До складу педагогічної ради

входять заступник (заступники) директора, педагогічні, медичні

працівники, інші спеціалісти. У засіданнях педагогічної ради

можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники органів

управління освітою, охорони здоров'я, підприємств, установ,

громадських організацій тощо.

Організація діяльності та повноваження педагогічної ради

визначені Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про

дошкільну освіту" ( 2628-14 ), "Про загальну середню освіту"

( 651-14 ) та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад

( 964-2000-п ).

7.4. Керівництво інтернатним закладом здійснює директор.

Порядок призначення його на посаду та звільнення з посади

здійснюється згідно із законодавством про освіту та працю.

7.5. Директор:

- організовує, спрямовує і координує навчально-виховний

процес, несе відповідальність за його якість та ефективність;

- забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює

необхідні умови для підвищення фахової майстерності працівників;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту початкової,

базової і повної загальної середньої освіти, базового компоненту

дошкільної освіти, забезпечує контроль за виконанням навчальних

планів і програм, за рівнем навчальних досягнень вихованців;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної

роботи педагогів;

- сприяє участі діячів науки, культури, членів творчих

спілок, працівників підприємств, установ, організацій у

навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями

за інтересами;

- створює необхідні умови для організації безпечної

життєдіяльності вихованців, їх медичного забезпечення, проведення

позаурочної та позашкільної роботи;

- координує співпрацю з територіальними органами та іншими

навчальними закладами;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства,

санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і протипожежних правил і

норм, правил з техніки безпеки;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах

(конференціях) колективу;

- захищає особисті, житлові та майнові права та інтереси

вихованців;

- забезпечує організований випуск і сприяє подальшому

влаштуванню вихованців;

- провадить діяльність щодо забезпечення прав та інтересів

вихованців, захист їх від будь-яких форм фізичного, психічного та

інших видів насильства;

- уживає заходів щодо пропаганди здорового способу життя,

дотримання дітьми правил особистої гігієни;

- затверджує штатний розпис у відповідності до типових

штатних нормативів у межах фонду заробітної плати, погоджує його

із засновником (власником);

- контролює дотримання режиму роботи закладу, організацію

харчування і медичного обслуговування вихованців, організовує

оздоровлення дітей;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і

контролює їх виконання;

- від імені інтернатного закладу укладає угоди з юридичними

та фізичними особами, представляє його в усіх державних органах,

на підприємствах, в установах, громадських організаціях.

7.6. Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом

опіки і піклування, а також судом у випадках, передбачених

законодавством.

Влаштування дитини до інтернатного закладу не припиняє права

дитини на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також на

відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника.

Директор інтернатного закладу сприяє призначенню опікуна,

піклувальника і виконує обов'язки опікуна і піклувальника в тому

випадку, коли опікуни і піклувальники дітей, які виховуються в

даному інтернатному закладі, не призначені органом опіки і

піклування.

7.7. В інтернатному закладі може створюватися піклувальна

рада, робота якої здійснюється відповідно до Положення про

піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від

05.02.2001 N 45 ( z0146-01 ), зареєстрованим Міністерством юстиції

України 19.02.2001 за N 146/5337, а також можуть діяти учнівський

комітет, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і

затверджує Міністерство освіти і науки України.

8. Фінансово-господарська діяльність та

матеріально-технічна база

8.1. Фінансово-господарська діяльність інтернатного закладу

та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно

до нормативно-правових актів та статуту інтернатного закладу.

8.2. Фінансування інтернатного закладу здійснюється на основі

кошторису його засновником (власником) або вповноваженим ним

органом відповідно до порядку, установленого законодавством.

8.3. Штатні розписи державних, комунальних та приватних

інтернатних навчальних закладів затверджуються у порядку,

установленому чинним законодавством.

8.4. Матеріально-технічна база інтернатного закладу включає

будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні

засоби, службове житло та інші матеріальні цінності, вартість яких

відображено в балансі інтернатного закладу.

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази інтернатного

закладу фінансується за рахунок коштів засновника (власника) цього

закладу або уповноваженим ним органу.

8.5. Інтернатний заклад розташовується, як правило, у

сприятливій для здоров'я місцевості, має земельну ділянку,

озеленений майданчик, обладнаний для ігор і занять дітей на

повітрі, зону відпочинку, спортивний майданчик.

Інтернатний заклад повинен мати необхідну кількість будівель,

приміщень та обладнання для організації навчально-виховного

процесу, проживання вихованців, проведення позаурочної роботи,

трудового навчання і виховання та забезпечення належних умов для

роботи педагогічного, медичного персоналу і проведення

лікувально-профілактичних заходів.

До таких будівель та приміщень належать: навчальний корпус

(блок) з обладнаними класами, кабінетами, лабораторіями, залами

(спортивним, актовим, читальним); спальний корпус (блок) з

кімнатами для самопідготовки, відпочинку, гігієни; медичний блок

(кабінет) для проведення профілактичних щеплень, фізіотерапії;

їдальня і харчоблок зі складськими приміщеннями;

господарчо-побутовий комплекс, що включає склади, гардеробні,

пральню, гараж та інші приміщення. Кожна група повинна мати:

кімнату для занять, ігрову кімнату, спальню, туалетну кімнату,

ванно-душове приміщення, сушилку, роздягальню тощо.

Інтернатний навчальний заклад повинен мати спеціально

обладнаний спортивний (ігровий) майданчик на подвір'ї,

упорядковану земельну ділянку.

8.6. Майно інтернатних закладів належить їм на праві

оперативного управління. Земельні ділянки інтернатних закладів

передаються їм у постійне користування відповідно до Земельного

кодексу України ( 2768-14 ).

8.7. Спеціальні та санаторні школи-інтернати повинні мати

приміщення для здійснення корекційно-розвиткових та

лікувально-реабілітаційних заходів та інші приміщення, визначені в

положеннях про ці типи навчальних закладів.

8.8. Дошкільне відділення інтернатного закладу повинно мати

окремий вихід на вулицю та ігровий майданчик.

8.9. Інтернатний заклад для оздоровлення дітей може мати базу

відпочинку, дитячий оздоровчий заклад, розміщені в курортній зоні.

8.10. Доходи, одержані від навчальної праці вихованців,

передбаченої статутом інтернатного закладу, можуть бути спрямовані

на рахунок інтернатного закладу для здійснення його статутної

діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний

захист вихованців, проведення фізкультурно-спортивної роботи.

Інтернатні заклади користуються податковими, митними та

іншими пільгами згідно із законодавством.

8.11. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та

статистичної звітності в інтернатних закладах здійснюється

відповідно до законодавства.

8.12. Інтернатний заклад може здійснювати міжнародне

співробітництво в порядку, установленому законодавством України.

9. Контроль за діяльністю інтернатного закладу

9.1. Державний контроль за діяльністю інтернатного закладу

незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється

з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері

дошкільної, загальної середньої освіти та соціально-правового

захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Державний контроль та нагляд за діяльністю інтернатних

закладів усіх типів і форм власності згідно з чинним

законодавством здійснюють Міністерство освіти і науки України,

інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані

інтернатні заклади, Державна інспекція навчальних закладів

України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні

державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління

освітою, органи місцевого самоврядування.

9.2. Основною формою державного контролю за діяльністю

інтернатних закладів усіх типів і форм власності є їх державна

атестація, що проводиться у порядку, установленому Міністерством

освіти і науки України.

9.3. У період між атестаціями проводяться перевірки

(інспектування) інтернатного закладу з питань, пов'язаних з його

фінансово-господарською та навчально-виховною діяльністю.

Перший заступник директора

департаменту загальної середньої

та дошкільної освіти Я.П.Корнієнко

Директор департаменту з питань

дітей Л.Ю.Якименко

Фонд «Счастливый ребенок» — эффективная помощь наиболее нуждающимся детям Запорожской области

Им нужна наша помощь
Денис Вечерний
Денис Вечерний

Острый лимфобластный лейкоз, рецидив

Помочь сейчас
Максим Фитискин
Максим Фитискин

ДЦП, спастическая диплегия

Помочь сейчас

В 2021 вы помогли на сумму, грн.

3 198 017

Расходы фонда в 2021
149 больным детям 1 869 340 грн.
Мед. оборудование: 31 868 грн.
Детдомам для инвалидов: 434 470 грн.
Детcкому экоселу: 144 828 грн.
Сиротам и малообеспеченным: 41 752 грн.
Помощь взрослым "Хелпус": 17 153 грн.
Служебные расходы: 362 771 грн.
Всего расходов: 3 066 513 грн.

Всего с 2007 оказано помощи, грн.

81 650 810

Ребенку нужна семья