Дети Запорожья лого

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

10113 Кабинет Министров Украины

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1242- редакція від 17.10.2007

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 жовтня 2007 р. № 1242

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування

Мета Програми

Метою цієї Програми є створення у період до 2017 року умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі — діти).

Шляхи і способи розв’язання проблеми

У ході виконання Програми передбачається:

здійснити реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі — заклади) в інтересах кожної дитини;

приймати рішення стосовно влаштування кожної дитини в сім’ю громадян для усиновлення, під опіку та піклування, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (далі — сім’я громадян) та до закладів на основі комплексної оцінки її потреб;

забезпечити пріоритетність влаштування дитини в сім’ю громадян;

влаштовувати дитину перших років життя до закладу, якщо з певних причин немає можливості влаштувати її на виховання в сім’ю громадян;

здійснювати переміщення дітей із закладу в заклад лише у тому разі, коли не існує можливостей для поліпшення їх стану в інший спосіб;

забезпечити дотримання принципу родинного походження при влаштуванні дітей в сім’ї громадян і до закладів.

Реформування системи закладів проводиться чотирма етапами:

перший — вивчення і поширення відповідного міжнародного досвіду, удосконалення діяльності закладів, запровадження влаштування дітей в сім’ї громадян (один рік);

другий — створення нормативно-правової бази, регулювання діяльності закладів, пошук додаткових джерел для фінансування заходів, визначених Програмою, в тому числі за участю міжнародних організацій (один — два роки);

третій — утворення закладів нового типу, переведення до них дітей, перепідготовка педагогічних та соціальних працівників (три — чотири роки);

четвертий — перепрофілювання закладів та оптимальне їх використання (сім — вісім років).

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей;

збільшити кількість дітей, повернутих в біологічну родину та усиновлених громадянами України;

піднести в суспільстві престиж та авторитет сімей усиновителів;

запровадити єдиний механізм фінансового забезпечення дітей;

зменшити кількість дітей, вилучених із сімейного середовища;

посилити відповідальність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей;

зменшити кількість дітей, направлених до закладів;

збільшити кількість дітей, влаштованих у сім’ї громадян за місцем походження дитини;

реформувати систему закладів із створенням умов для проживання та виховання дітей, наближених до сімейних;

створити умови для забезпечення реалізації права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам;

підвищити фаховий рівень соціальних працівників.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 621 209,92 тис. гривень, з них з державного бюджету — 583 797,92 тис., які спрямовані на соціальний захист дітей.

_____________________

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Державної цільової соціальної програми реформування

системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 263 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 20, ст. 1488).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від ___ ________ 2007 р. № _____.

3. Державний замовник — Мінсім’ямолодьспорт.

4. Керівник Програми — Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту.

5. Виконавці Програми — Мінсім’ямолодьспорт, МОН, МОЗ, Мінпраці, Мінжитлокомунгосп, Мін’юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання: 2007—2017 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінан-сування, тис. гривень

У тому числі за роками

2007

2008

2009

2010

2011

2012—2017

Державний бюджет

583797,92

137019,4

144860,32

148156,02

153762,18

Місцеві бюджети

37412

14100

12126

11186

Інші джерела

Усього

621209,92

151119,4

156986,32

159342,02

153762,18

__________________

Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,

спрямованні на виконання Державної цільової соціальної програми реформування

системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні

за виконання

Джерела фінансуван-ня (державний, місцевий бюджет,

інші)

Прогнозний

обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,

тис. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

1. Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах

1) запровадження ефективної методики соціальної роботи, спрямованої на збереження виховної функції сім’ї з метою запобігання виходу дитини з сімейного оточення

1) розроблення зазначеної методики

Мінсім’ямолодьспорт

МОН

2) запровадження програми формування “відповідального батьківства” для сімей та дітей

2) розроблення зазначеної програми

Мінсім’ямолодьспорт

МОЗ

МОН

МВС

3) зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища, відсотків

10

20

15

10

5

3) розроблення методики відпрацювання моделі раннього виявлення сімей з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах

Мінсім’ямолодьспорт

4) збільшення кількості послуг сім’ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах, відсотків

10

10

10

10

10

4) підвищення ефективності діяльності центрів соціально-психологічної допомоги

Мінсім’ямолодьспорт

Рада міністрів

Автономної Республіки Крим

обласні, Київська та Севастопольська міські держ-адміністрації

5) соціальне супроводження батьків, яких поновлено в батьківських правах, відсотків

10

10

10

10

10

5) надання соціальної підтримки батькам, яких поновлено в батьківських правах

—“—

6) кількість жінок, про які надійшли повідомлення від закладів охорони здоров’я до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про намір відмови від новонародженої дитини, відсотків

90

90

90

90

90

6) впорядкування мережі консультаційних пунктів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в жіночих консультаціях, пологових будинках, пологових відділеннях та дитячих лікарнях з метою запобігання відмові матерів від новонароджених дітей

Мінсім’ямолодьспорт

Рада міністрів

Автономної Республіки Крим

обласні, Київська та Севастопольська міські держ-адміністрації

7) облік дітей та осіб, що бажають взяти їх на виховання; облік дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, відсотків

100

100

100

100

100

7) забезпечення ведення електронного обліку дітей і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Мінсім’ямолодьспорт

державний бюджет

3 456

864

864

864

864

Разом за завданням 1

Мінсім’ямолодьспорт

державний бюджет

3 456

864

864

864

864

2. Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях громадян за місцем походження дитини

1) кількість дітей, що повернені із закладів до біологічних родин та влаштовані у сім’ї громадян

15

15

10

10

10

1) розроблення механізму повернення дітей із закладів до біологічних родин та влаштування до сімей громадян

Мінсім’ямолодьспорт

МОН

МОЗ

Мінпраці

проведення роботи з виведення дітей із закладів, які перебувають під опікою або піклуванням окремих громадян, з урахуванням інтересів дитини

—“—

2) спрощення механізму визнання безвісно відсутніми батьків, діти яких залишилися без батьківського піклування

2) внесення змін до законодавства щодо визнання безвісно відсутніми батьків, діти яких залишилися без батьківського піклування

Мін’юст

Мінсім’ямолодьспорт

3) надання дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів допомоги

19

10

10

10

14

3) підготовка пропозицій щодо можливості та доцільності перепрофілювання притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей та їх подальше функціонування

Мінсім’ямолодьспорт

Разом за завданням 2

3. Запровадження єдиного механізму фінансового забезпечення дітей

1) впровадження державних стандартів соціального захисту дітей

1) розроблення та затвердження державних соціальних стандартів забезпечення дітей

—“—

2) впровадження стандарту фінансового забезпечення дітей

2) удосконалення механізму фінансового забезпечення дітей

—“—

3) кількість прийомних батьків та батьків-вихователів, які будуть забезпечені державним пенсійним страхуванням, відсотків

100

100

100

100

3) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства стосовно пенсійного забезпечення прийомних батьків та батьків-вихователів

—“—

державний бюджет

146 239,2

36 559,8

36 559,8

36 559,8

36 559,8

Разом за завданням 3

—“—

державний бюджет

146 239,2

36 559,8

36 559,8

36 559,8

36 559,8

4. Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей

1) адресна допомога сім’ям з дітьми з метою запобігання влаштуванню дітей до закладу

1) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства стосовно посилення відповідальності органів місцевого самоврядування за надання адресної допомоги сім’ям з дітьми, де кризова ситуація зумовлює влаштування батьками дітей до закладу

Мінсім’ямолодьспорт

2) утворення міжвідомчих рад на центральному та регіональному рівні з питань реформування закладів, одиниць

28

28

28

28

28

2) включення до розгляду міжвідомчою комісією та координаційними радами з питань охорони дитинства на центральному та регіональних рівні питань щодо стану реформування системи закладів

—“—

3) забезпечення індивідуального підходу до реабілітації дитини

3) розроблення методики індивідуальної психологічної, реабілітаційної та корекційної допомоги дітям, зокрема тим, що перебувають в складних життєвих обставинах

—“—

4) удосконалення роботи з психолого-медико-педагогічної консультації

4) внесення змін до Положення про психолого-медико-педагогічні консультації як на обласному, так і на районному та міському рівні

МОН

Мінсім’ямолодьспорт

5) забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей

5) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства для запровадження механізму закріплення частки житла за дитиною після позбавлення її батьків батьківських прав

Мінсім’ямолодьспорт

Рада міністрів

Автономної Республіки Крим

обласні, Київська та Севастопольська міські держ-адміністрації

підготовка пропозицій щодо внесення змін до Житлового кодексу України стосовно взяття на квартирний облік дітей віком з 16 років за місцем походження в разі відсутності у них права власності на житло та надання таким дітям відповідного соціального житла

Мінжитлокомунгосп

Мінсім’ямолодьспорт

6) поширення досвіду роботи із соціальної реабілітації та соціального патронату дітей, які потребують державної підтримки

6) вивчення та поширення досвіду роботи із соціальної реабілітації та соціального патронату дітей, які потребують державної підтримки

Мінсім’ямолодьспорт

Разом за завданням 4

5. Широке запровадження влаштування дітей в сім’ї громадян

1) запровадження моделі функціонування професійних прийомних сімей

1) проведення експерименту з відпрацювання моделі створення та функціонування прийомних сімей для дітей з особливими потребами

—“—

державний бюджет

1 524,3

1 524,3

2) удосконалення законодавства з питань опіки та піклування

2) підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази щодо встановлення опіки та піклування над дітьми

Мінсім’ямолодьспорт

3) виконання регіональної програми влаштування дітей в сім’ї громадян

27

3) розроблення регіональної програми влаштування дітей в сім’ї громадян

Рада міністрів

Автономної Республіки Крим

обласні, Київська та Севастопольська міські держ-адміністрації

4) термінове влаштування дитини в сім’ю громадян

4) проведення експерименту із створення і функціонування моделі тимчасового влаштування дитини в сім’ї громадян у разі встановлення факту відсутності батьківського піклування

Мінсім’ямолодьспорт

5) забезпечення розвитку альтернативних форм влаштування дітей

5) забезпечення створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу як альтернативних форм влаштування дітей

—“—

державний бюджет

430 768,8

99595,6

105272,5

110062,5

115838,2

6) популяризація процесу влаштування дітей в сім’ї громадян

6) удосконалення технологій проведення інформаційних кампаній з популяризації влаштування дітей в сім’ї громадян

—“—

7) влаштування дітей з особливими потребами

7) розроблення технології (програми підготовки) для влаштування дітей з особливими потребами в сім’ї громадян

МОЗ

Мінсім’ямолодьспорт

МОН

Мінпраці

8) законодавче врегулювання питання щодо зберігання таємниці усиновлення

8) підготовка пропозицій щодо внесення змін до Сімейного кодексу України стосовно зберігання таємниці усиновлення

Мінсім’ямолодьспорт

Разом за завданням 5

432 293,1

99595,6

106796,8

110062,5

115838,2

6. Удосконалення системи надання соціальних послуг та соціальних виплат

1) кількість сільських і селищних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

312

300

258

238

275

1) пошук можливостей для забезпечення доступу сімей з дітьми, які проживають у сільській місцевості, до послуг, що надаються соціальними працівниками

Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

37 412

14 100

12 126

11 186

2) питома вага сімей, що перебувають в складних обставинах і за результатами соціального супроводження розв’язали життєві проблеми, відсотків

53

55

60

65

70

2) проведення моніторингу якості соціальних послуг сім’ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах

Мінсім’ямолодьспорт

3) запровадження соціального інспектування та соціального супроводження сімей

3) розроблення Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і органів праці та соціального захисту населення в наданні соціальних послуг сім’ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах

Мінсім’ямолодьспорт

Мінпраці

4) установлення контролю за дотриманням соціальних стандартів, відсотків

53

55

60

65

70

4) розроблення, випробування та затвердження стандартів надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах

Мінсім’ямолодьспорт

5) питома вага дітей з особливими потребами, які виховуються в сім’ях, охоплених соціальними послугами, відсотків

20

25

30

35

40

5) удосконалення системи надання медичних та соціальних послуг сім’ям, які виховують дітей з особливими потребами

МОЗ

Мінсім’ямолодьспорт

6) питома вага дітей, які можуть бути повернуті із закладів у сім’ї, відсотків

15

15

20

20

10

6) розроблення та впровадження технології соціальної роботи з сім’ями, діти яких можуть бути повернуті із закладів у сім’ї

Мінсім’ямолодьспорт

Разом за завданням 6

Рада міністрів

Автономної Республіки Крим

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

37 412

14 100

12 126

11 186

7. Поліпшення умов утримання і виховання дітей

1) удосконалення мережі будинків-інтернатів першого профілю системи праці та соціального захисту населення залежно від потреб регіонів

1) опрацювання питання щодо шляхів реформування дитячих будинків-інтернатів першого профілю системи праці та соціального захисту населення

Мінпраці

Мінсім’ямолодьспорт

2) визначення ефективності функціонування закладів, що належать до сфери управління МОН, МОЗ, Мінпраці

2) проведення моніторингу ефективності функціонування закладів, що належать до сфери управління МОН, МОЗ, Мінпраці

Мінсім’ямолодьспорт

МОН

МОЗ

Мінпраці

3) повернення дітей до біологічної родини

3) запровадження загальної системи ведення соціальних паспортів (історій) дітей, що перебувають в закладі (включаючи відомості про батьків, родичів, можливості для повернення в біологічну родину, під опіку/піклування)

Мінсім’ямолодьспорт

МОН

МОЗ

4) надання допомоги у профорієнтаційній підготовці старшокласників

4) запровадження навчальної програми профорієнтаційної підготовки старшокласників

МОН

Мінсім’ямолодьспорт

Мінпраці

5) створення умов для забезпечення доступу дітей до отримання відповідного освітнього рівня

5) закріплення закладів за загальноосвітніми навчальними закладами з метою рівного доступу дітей до високоякісної загальної середньої освіти; визначення місця навчання дітей з особливими потребами

МОН

забезпечення переходу на навчання дітей в загальноосвітні навчальні заклади

МОН

Мінпраці

6) запровадження сімейноорієнтованих служб та послуг для дітей

6) розроблення та відпрацювання в експериментальному режимі комплексної моделі запобігання влаштуванню дитини в заклад

Мінсім’ямолодьспорт

державний бюджет

1 279,44

639,72

639,72

Разом за завданням 7

—“—

державний бюджет

1 279,44

639,72

639,72

8. Забезпечення соціального супроводження дітей після завершення їх перебування в закладах та сім’ях громадян

1) забезпечення дітей соціальним житлом

1) розроблення порядку надання випускникам закладів соціальних гуртожитків

Мінсім’ямолодьспорт

МОН

МОЗ

Мінпраці

Мін’юст

2) підготовка випускників закладів до самостійного життя

2) розроблення та виконання програми соціальної адаптації випускників закладів

Мінсім’ямолодьспорт

МОН

3) запровадження програми соціальної адаптації випускників закладів

3) підготовка та видання “Абетки життя”

Мінсім’ямолодьспорт

державний бюджет

30

30

Разом за завданням 8

—“—

державний бюджет

30

30

9. Забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців для роботи у закладах з усиновлювачами, опікунами/піклуваль-никами, батьками-вихователями, прийомними батьками

1) забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за спеціальностями “соціальна педагогіка” та “соціальна робота”

1) введення до навчальних планів підготовки фахівців (магістрів) у вищих навчальних закладах за спеціальностями “соціальна педагогіка” та “соціальна робота” спецкурсу “Оцінка стану дитини в сім’ї”

МОН

Мінсім’ямолодьспорт

2) підготовка працівників

1000

200

200

200

200

200

2) забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації відповідних кадрів для закладів, соціальних працівників, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів (піклувальників), усиновителів

Мінсім’ямолодьспорт

державний бюджет

500,18

500,18

Разом за завданням 9

—“—

державний бюджет

500,18

500,18

Усього в 2008—2011 роках

—“—

621209,92

151119,4

156986,32

159342,02

153762,18

державний бюджет

583797,92

137019,4

144860,32

148156,02

153762,18

місцеві бюджети

37412

14100

12126

11186

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансу-вання (державний місцевий, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,

тис. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2012

2013

2014

2015

2016-2017

2012

2013

2014

2015

2016-2017

10. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів для дітей з умовами виховання, наближеними до сімейних та родинних

1) забезпечення процесу реформування закладів

1) розроблення заходів щодо реформування кожного закладу та забезпечення їх здійснення

МОН

МОЗ

Мінпраці

2) нормативно-правове забезпечення діяльності закладів нового типу

2) розроблення положення про заклад, умови виховання в якому наближені до родинних; типових штатних нормативів та кваліфікаційних вимог до співробітників закладів

Мінсім’ямолодьспорт

МОЗ

МОН

Мінпраці

3) забезпечення реформування системи закладів із залученням інвестицій

3) проведення роботи із залучення інвестицій для реформування системи закладів

Мінсім’ямолодьспорт

МОН

4) співпраця органів виконавчої влади з громадськими та благодійними організаціями, інвесторами відповідно до законодавства

4) розроблення механізму та залучення до співпраці громадських та благодійних організацій, вітчизняних та іноземних інвесторів для соціального захисту дітей, утворення закладів

МОН

МОЗ

Мінпраці

Мінсім’ямолодьспорт

Разом за завданням 10

__________________________________

Додаток 3

до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової соціальної програми реформування

системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016—2017

1. Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах

зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища

відсотків

60

10

20

15

10

5

2. Запровадження єдиного механізму фінансового забезпечення дітей

поширення на дітей єдиного механізму їх фінансового забезпечення

3. Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей

посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей

4. Широке запровадження влаштування дітей в сім’ї громадян

збільшення кількості дітей, влаштованих у сім’ї громадян за місцем походження дитини

5. Поліпшення умов утримання та виховання дітей

зменшення кількості дітей, направлених до закладів

відсотків

63

19

10

10

10

14

6. Забезпечення соціального супроводження дітей після закінчення строку їх перебування в закладах, сім’ях громадян

створення умов для забезпечення реалізації права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам

7. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів з умовами виховання, наближеними до сімейних

реформування системи закладів із створення умов для проживання та виховання дітей, наближених до сімейних

-

-

-

-

___________________

[ Закрити ] [ вгору ]

Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии