Дети Запорожья лого

Про внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю

24 октября 2016, 12:45 1445 Автор: Кабінет Міністрів України zakon5.rada.gov.ua ЗМІНИ, що вносяться до Положення про дитячий будинок сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 458

Київ

Про внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Внести до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 925; 2006 р., № 6, ст. 299; 2007 р., № 12, ст. 421, № 71, ст. 2673; 2008 р., № 15, ст. 379, № 63, ст. 2134; 2009 р., № 47, ст. 1572; 2010 р., № 1, ст. 38; 2012 р., № 39, ст. 1474), та Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 926; 2005 р., № 3, ст. 132; 2006 р., № 6, ст. 299; 2007 р., № 12, ст. 421, № 71, ст. 2673; 2008 р., № 15, ст. 379, № 63, ст. 2134; 2009 р., № 47, ст. 1572; 2010 р., № 1, ст. 38; 2012 р., № 39, ст. 1474), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 липня 2016 р. № 458

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про дитячий будинок сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю

1. У Положенні про дитячий будинок сімейного типу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564:

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Не допускається одночасне застосування різних форм влаштування до дитячого будинку сімейного типу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, крім випадків, коли батьки-вихователі перебувають з підопічним у сімейних чи родинних відносинах.”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Рішення про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчими органами міських, районних у містах (в разі утворення) рад (далі - орган, який прийняв рішення) на підставі заяви осіб або особи, яка не перебуває у шлюбі, що виявили бажання створити такий будинок, з урахуванням результатів навчання, подання відповідного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і висновку служби у справах дітей про наявність умов для його створення. Зазначених осіб обов’язково інформує служба у справах дітей про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають узяти на виховання та спільне проживання.

Орган, який прийняв рішення, несе відповідальність за забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу відповідно до законодавства.

У разі переміщення дитячого будинку сімейного типу з однієї адміністративно-територіальної одиниці до іншої:

батьки-вихователі письмово повідомляють службу у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу про намір і причини переміщення;

служба у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу письмово звертається до служби у справах дітей за новим місцем його функціонування для з’ясування умов проживання відповідної сім’ї;

служба у справах дітей за новою адресою розміщення дитячого будинку сімейного типу забезпечує обстеження житлово-побутових умов його функціонування, складає акт обстеження і протягом п’яти робочих днів надсилає його службі у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу;

на підставі акта обстеження житлово-побутових умов служба у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу та служба у справах дітей за новим місцем його функціонування узгоджують дату припинення функціонування дитячого будинку сімейного типу в одній адміністративно-територіальній одиниці та дату початку його функціонування в іншій адміністративно-територіальній одиниці;

орган, який прийняв рішення, за поданням служби у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу на підставі заяви батьків-вихователів про зміну місця проживання приймає рішення про припинення функціонування дитячого будинку сімейного типу у зв’язку з переміщенням до іншої адміністративно-територіальної одиниці;

служба у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу надсилає копію особової справи дитячого будинку сімейного типу службі у справах дітей за новим місцем його функціонування;

районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчі органи міських, районних у містах (в разі утворення) рад за фактичним місцем проживання чи перебування сім’ї на підставі поданої батьками-вихователями заяви про продовження функціонування дитячого будинку сімейного типу приймають рішення про забезпечення його функціонування на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.”;

3) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

“Дія договору припиняється у разі, коли в дитячому будинку сімейного типу виникають несприятливі умови для виховання та спільного проживання дітей (тяжка хвороба батьків-вихователів, відсутність взаєморозуміння з дітьми, конфліктні стосунки між дітьми, невиконання батьками-вихователями обов’язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей), повернення вихованців рідним батькам (опікуну, піклувальнику, усиновителю), досягнення дитиною повноліття, виявлення обставин щодо навмисного виведення дитини із дитячого будинку сімейного типу з метою усиновлення її іноземцями, за винятком ситуацій, коли іноземець є родичем дитини, за згодою сторін, з інших причин, передбачених договором, за рішенням суду, а також за наявності обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України.”;

4) пункт 6 доповнити абзацами такого змісту:

“Рішення про поповнення дитячого будинку сімейного типу вихованцями приймається на підставі заяви батьків-вихователів за наявності висновків служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне супроводження сім’ї, про доцільність влаштування дітей на виховання та спільне проживання у сім’ю.

Батьки-вихователі у разі прийому до дитячого будинку сімейного типу нових вихованців подають службі у справах дітей за місцем проживання чи перебування довідку про доходи сім’ї за останні шість місяців без урахування державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку).

У разі коли середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців є меншим від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, питання функціонування дитячого будинку сімейного типу виноситься на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.”;

5) у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

“7. Контроль за умовами проживання вихованців здійснюють органи опіки та піклування і служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (в разі утворення) рад за місцем фактичного проживання чи перебування.”;

у першому реченні абзацу другого слово “міліції” замінити словом “поліції”;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“Відлік річного строку починається з дати влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу, а у разі переїзду - з дати прийняття рішення про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

6) пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. До дитячого будинку сімейного типу в першу чергу влаштовуютьcя діти, які:

перебувають між собою в родинних стосунках, за винятком випадків, коли за медичними показаннями або з інших причин їх не можна виховувати разом;

перебувають на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

перемістилися з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.

Дітей із числа внутрішньо переміщених осіб за відсутності документів влаштовують до дитячого будинку сімейного типу на підставі витягу з обліково-статистичної картки дитини. Зазначений витяг подається обласною службою у справах дітей, в якій дитина перебувала на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або Мінсоцполітики на письмовий запит відповідної служби у справах дітей.

Влаштування дітей у дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку батьків-вихователів та дітей за умови, що на час досягнення обома батьками-вихователями пенсійного віку всі вихованці досягли віку вибуття з дитячого будинку сімейного типу. У разі досягнення пенсійного віку одним з батьків-вихователів час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін дитячий будинок сімейного типу може функціонувати і після досягнення батьками-вихователями пенсійного віку, але не більше ніж протягом п’яти років.”;

7) пункт 18 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“заяву кандидатів у батьки-вихователі про створення дитячого будинку сімейного типу із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань;

довідку про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим;

в абзаці восьмому слова “копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку” замінити словами “довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку)”;

8) пункт 20 доповнити абзацами такого змісту:

“Батьки-вихователі зобов’язані сприяти забезпеченню пріоритетного права вихованців на усиновлення.

Створення батьками-вихователями перешкод у забезпеченні такого права вихованців є підставою для перегляду рішення про подальше функціонування дитячого будинку сімейного типу.”;

9) у тексті Положення слово “угода” в усіх відмінках замінити словом “договір” у відповідному відмінку.

2. У додатку до Положення:

1) у назві та тексті додатка слово “угода” в усіх відмінках замінити словом “договір” у відповідному відмінку;

2) пункт 1 доповнити підпунктами 7-10 такого змісту:

“7) сприяти установленню контактів дітей, які виховуються у дитячому будинку сімейного типу, з кандидатами в усиновлювачі, яких направила служба у справах дітей за місцем взяття дитини на місцевий, регіональний чи централізований облік дітей, які можуть бути усиновлені. У разі створення перешкод громадянам України в усиновленні дітей розглядається питання про припинення дії договору з батьками-вихователями;

8) створювати належні умови для всебічного розвитку дітей, здобуття ними освіти, підготовки їх до самостійного життя та праці;

9) забезпечувати право дітей на свободу світогляду та віросповідання;

10) у разі прийому до дитячого будинку сімейного типу нових вихованців подати службі у справах дітей за місцем проживання чи перебування довідку про доходи сім’ї за останні шість місяців без урахування державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку).

У разі коли середньомісячний сукупний дохід сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців є меншим від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, питання функціонування дитячого будинку сімейного типу виноситься на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.”;

3) у пункті 3:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) щомісяця не пізніше ніж 20 числа перераховувати на особові рахунки у банківській установі обох батьків-вихователів або виплачувати через державні підприємства поштового зв’язку державну соціальну допомогу на дітей та грошове забезпечення;”;

підпункт 2 виключити.

3. У Положенні про прийомну сім’ю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. У разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть за плату прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов (належного стану житлового приміщення, необхідної житлової площі, належного санітарного стану, наявності необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, наявності умов для проживання, виховання та розвитку дитини).”;

2) у пункті 5:

в абзаці першому слова “виконавчим комітетом міської ради (міст республіканського значення Автономної Республіки Крим і міст обласного значення)” замінити словами “виконавчими органами міських, районних у містах (в разі утворення) рад”, а слова “виконавчих комітетів міських рад” - словами “виконавчих органів міських, районних у містах (в разі утворення) рад”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі переміщення прийомної сім’ї з однієї адміністративно-територіальної одиниці до іншої:

прийомні батьки письмово повідомляють службу у справах дітей за місцем утворення прийомної сім’ї про намір і причини переміщення;

служба у справах дітей за місцем утворення прийомної сім’ї письмово звертається до служби у справах дітей за новим місцем функціонування прийомної сім’ї для з’ясування умов її проживання на новому місці;

служба у справах дітей за новим місцем функціонування прийомної сім’ї забезпечує обстеження житлово-побутових умов її функціонування, складає акт про результати обстеження і протягом п’яти робочих днів надсилає його службі у справах дітей за місцем утворення прийомної сім’ї;

на підставі акта обстеження житлово-побутових умов служба у справах дітей за місцем утворення прийомної сім’ї та служба у справах дітей за новим місцем її функціонування узгоджують між собою дату припинення функціонування прийомної сім’ї в одній адміністративно-територіальній одиниці та дату початку її функціонування в іншій адміністративно-територіальній одиниці;

орган, який прийняв рішення, за поданням служби у справах дітей за місцем утворення прийомної сім’ї приймає на підставі заяви прийомних батьків про зміну місця проживання рішення про припинення функціонування прийомної сім’ї у зв’язку з її переміщенням до іншої адміністративно-територіальної одиниці;

служба у справах дітей за місцем утворення прийомної сім’ї надсилає копію особової справи прийомної сім’ї службі у справах дітей за новим місцем її функціонування;

районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчі органи міських, районних у містах (в разі утворення) рад за фактичним місцем проживання чи перебування сім’ї на підставі поданої прийомними батьками заяви про продовження функціонування прийомної сім’ї приймають рішення про забезпечення її функціонування на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.”;

3) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

“Дія договору припиняється у разі виникнення у прийомній сім’ї несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання (тяжка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей), невиконання прийомними батьками обов’язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей, порушення схеми антиретровірусної терапії дитини, повернення дітей рідним батькам (опікуну, піклувальнику, усиновителю), досягнення дитиною повноліття, досягнення батьками пенсійного віку, виявлення обставин щодо навмисного виведення дитини з прийомної сім’ї з метою усиновлення її іноземцями, за винятком ситуацій, якщо іноземець є родичем дитини, за згодою сторін та з інших причин, передбачених договором, а також за наявності обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України.”;

4) пункт 8 доповнити абзацами такого змісту:

“Не допускається одночасне застосування різних форм влаштування дітей у прийомну сім’ю, крім випадків, коли прийомні батьки перебувають з підопічним у сімейних чи родинних відносинах.

На виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю влаштовуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на відповідній адміністративно-територіальній одиниці або перемістилися з тимчасово окупованої території чи району проведення антитерористичної операції.

Дітей із числа внутрішньо переміщених осіб за відсутності документів влаштовують до прийомної сім’ї на підставі витягу з обліково-статистичної картки дитини. Витяг подається обласною службою у справах дітей, в якій дитина перебувала на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або Мінсоцполітики на письмовий запит відповідної служби у справах дітей.

Рішення про поповнення прийомної сім’ї дітьми приймається на підставі заяви прийомних батьків за наявності висновків служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне супроводження сім’ї, про доцільність влаштування дітей на виховання та спільне проживання у сім’ю.

Прийомні батьки у разі поповнення прийомної сім’ї дітьми подають службі у справах дітей за місцем проживання чи перебування довідку про доходи сім’ї за останні шість місяців без урахування державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку).

У разі коли середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців є меншим від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, питання про подальше функціонування прийомної сім’ї виноситься на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.”;

5) у пункті 16:

абзац другий після слів “прийомної сім’ї” доповнити словами “із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань”;

в абзаці сьомому слова “копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку” замінити словами “довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку)”;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“довідка про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - одинадцятим;

6) пункт 17 доповнити абзацами такого змісту:

“Прийомні батьки зобов’язані сприяти забезпеченню пріоритетного права прийомних дітей на усиновлення.

Створення прийомними батьками перешкод у забезпеченні такого права прийомних дітей є підставою для перегляду рішення про подальше функціонування прийомної сім’ї.”;

7) пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. Державна соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються щомісяця не пізніше ніж 20 числа одному з прийомних батьків через державні підприємства поштового зв’язку або перераховуються на особовий рахунок у банківській установі за їх вибором.”;

8) у пункті 21:

у першому реченні слово “міліції” замінити словом “поліції”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Відлік річного строку починається з дати влаштування дитини у прийомну сім’ю, а у разі переміщення - з дати прийняття рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.”.

4. У додатку до Положення:

1) пункт 1 доповнити підпунктами 9-12 такого змісту:

“9) сприяти установленню контакту між дітьми, які виховуються у прийомній сім’ї, та кандидатами в усиновлювачі, яких направила служба у справах дітей за місцем взяття дитини на місцевий, регіональний чи централізований облік дітей, які можуть бути усиновлені. У разі створення перешкод громадянам України в усиновленні дітей розглядається питання про припинення дії договору з прийомними батьками;

10) забезпечувати право дитини на свободу світогляду та віросповідання;

11) підвищувати свою кваліфікацію у сфері виховання дітей;

12) у разі поповнення прийомної сім’ї дітьми прийомні батьки подають службі у справах дітей за місцем проживання чи перебування довідку про доходи сім’ї за останні шість місяців без урахування державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку).

У разі коли середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців є меншим від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, питання функціонування прийомної сім’ї виноситься на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.”;

2) пункт 3 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

“4) щомісяця не пізніше ніж 20 числа перераховувати на особовий рахунок у банківській установі одного з прийомних батьків або виплачувати через державні підприємства поштового зв’язку державну соціальну допомогу на дітей та грошове забезпечення.”.

Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии